• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2689/UBND-TCĐT năm 2013 điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới do tỉnh Bến Tre ban hành

Tải về Công văn 2689/UBND-TCĐT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2689/UBND-TCĐT
Về việc điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới

Bến Tre, ngày 14 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Xây dựng.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình s 80/TTr-SXD ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Sở Xây dựng về việc đề nghị thu hồi Công văn số 904/UBND-TCĐT ngày 05 tháng 3 năm 2013 về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Sau khi xem xét, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất thu hồi Công văn số 904/UBND-TCĐT ngày 05 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 theo đề nghị của Sở Xây dựng.

Việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình tiếp tục thực hiện theo Công văn số 5708/UBND-TCĐT ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giao Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý chuyển tiếp các công trình, đảm bảo tiến độ thực hiện theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến để các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, các Phó VP;
- Bộ Xây dựng (để biết);
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, TP Bến Tre;
- N/c TH, TCĐT;
- Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2689/UBND-TCĐT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre   Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 14/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2689/UBND-TCĐT

260

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240726