• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình 135


 

Công văn 2691/VPCP-KGVX năm 2018 về bổ sung xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế vào Chương trình 135 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2691/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2691/VPCP-KGVX
V/v bổ sung xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế vào Chương trình 135

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (văn bản số 1361/UBND-NV ngày 06 tháng 3 năm 2018) về đề nghị bổ sung các xã an toàn khu thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế vào Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Ủy ban Dân tộc nghiên cứu, trinh Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định (có bản chụp văn bản kèm theo).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo Ủy ban Dân tộc biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- UBND tỉnh Thừa Thiên Hu
ế;
- Các Bộ: Lao động - TBXH, KHĐT, Tài chính;
- VPCP
: BTCN, các PCN, Tr lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: QHĐP, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3),
1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2691/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 26/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2691/VPCP-KGVX

322

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378130