• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2693/VPCP-TH năm 2021 về tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2693/VPCP-TH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2693/VPCP-TH
V/v tng kết, đánh giá việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, đ phục vụ nghiên cứu, sửa đổi Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ, bo đảm phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và yêu cầu ch đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan, địa phương:

1. Đánh giá tình hình thực hiện Quy chế làm việc Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP , trong đó nêu rõ kết qu đạt được, ưu điểm, tồn tại hạn chế và nguyên nhân; tập trung vào nhng vấn đề: nguyên tắc làm việc; trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc; trách nhiệm, quy trình giải quyết công việc; xây dựng và thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tổ chức họp, hội nghị; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra vic thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tiếp khách, đi công tác và chế độ thông tin, báo cáo.

2. Đề xuất, kiến nghị quan điểm, định hướng và những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Quy chế làm việc của Chính phủ đ tiếp tục ci tiến, hoàn thiện chế độ làm việc của Chính phủ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2021 về triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

(Văn phòng Chính phủ xin gửi kèm theo dự tho Báo cáo tng kết tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ chuẩn bị đ các Bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu, tham khảo và tham gia ý kiến tổng kết việc thực hiện Quy chế).

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quy chế làm việc Chính phủ và ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan, địa phương đề nghị gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 05 tháng 5 năm 2021 (bn điện tử gửi qua địa ch hòm thư vutonghop@chinhphu.vn) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP
, các Phó TTgCP (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, cục, đơn vị;
- Lưu:
VT, TH (3).Th

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2693/VPCP-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 22/04/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2693/VPCP-TH

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
471749