• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý chất thải nguy hại


Văn bản pháp luật về Luật bảo vệ môi trường

 

Công văn 2694/TCMT-QLCT năm 2020 về chính sách quản lý mặt hàng “kiềm thải” do Tổng cục Môi trường ban hành

Tải về Công văn 2694/TCMT-QLCT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2694/TCMT-QLCT
V/v quản lý mặt hàng “kiềm thải”

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Tổng cục Hi quan

Phúc đáp Công văn số 5279/TCHQ-GSQL ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Tổng cục Hải quan về việc chính sách quản lý mặt hàng “kiềm thải”, Tổng cục Môi trường có ý kiến như sau:

1. Luật Bảo vệ môi trường 2014 đã quy định cấm nhập khẩu chất thải dưới mọi hình thức. Trường hợp mặt hàng có mã HS 3804 00 90 - “loại khác” (thuộc nhóm 38.04 “Dung dịch kiểm thải ra trong quá trình sản xuất bột giấy từ gỗ, đã hoặc chưa cô đặc, khử đường hoặc xử lý hóa học, kể cả lignin sulphonates, nhưng trừ dầu tall thuộc nhóm 38.03”) chưa qua xử lý, chưa được kiểm nghiệm, kiểm soát chất lượng như hàng hóa, nguyên liệu sản xuất, mặt hàng này là chất thải và không được phép nhập khẩu khẩu vào Việt Nam.

2. Trường hợp mặt hàng có mã HS 3804.00.90 đã được xử lý để thu được dung dịch sodium lignosulphonate và được kiểm nghiệm, kiểm soát chất lượng hàng hóa, dán nhãn sản phẩm (nếu có), mặt hàng này là hàng hóa, nguyên liệu sản xuất. Đề nghị quý Tổng cục hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhập khẩu theo quy định và đảm bảo các quy định về quản lý hóa chất, nguyên liệu sản xuất của Bộ Công Thương.

Tổng cục Môi trường kính gửi quý Tổng cục để xem xét, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân (để báo cáo);
- Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Tài (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLCT, HHa (06).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thượng Hiền

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2694/TCMT-QLCT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Môi trường   Người ký: Nguyễn Thượng Hiền
Ngày ban hành: 24/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2694/TCMT-QLCT

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452971