• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2702/SGDĐT-QLT về không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 2702/SGDĐT-QLT
Bản Tiếng Việt

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2702/SGDĐT-QLT
V/v không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho thí sinh

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;
- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, hiệp quản;
- Giám đốc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên.

Căn cứ Công văn số 3120/BGDĐT-QLCL ngày 23/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc chỉ đạo tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19; căn cứ Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Nội, toàn Thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 15 ngày kể từ 06 giờ 00 ngày 24/7/2021; do vậy việc tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro lây lan dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của thí sinh, người tham gia tổ chức thi và cộng đồng. UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 2381/UBND-KGVX ngày 26/7/2021 về việc không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh.

Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn các phòng GDĐT, các trường THPT, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) triển khai các công việc sau:

1. Thông báo tới tất cả thí sinh đã đăng ký dự thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 chủ trương Thành phố Hà Nội không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn Thành phố.

2. Xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh theo quy định tại Công văn số 3120/BGDĐT-QLCL như sau:

- Đối tượng được xét đặc cách (quy định tại Công văn số 3026/BGDĐT-QLCL ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021) thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Thí sinh đã đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; không bị kỷ luật đình chỉ thi tại đợt 1;

+ Thí sinh bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 trong các ngày 07, 08/7/2021; thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19;

- Các trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX thông báo tới các đối tượng quy định ở trên nếu có nguyện vọng được xét đặc cách tốt nghiệp THPT làm đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp (theo mẫu kèm theo); thí sinh điền đầy đủ thông tin trong mẫu, gửi file ảnh đơn đề nghị về email của đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chậm nhất ngày 30/7/2021;

- Các trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX in đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp của thí sinh (nếu có), lập biên bản xét đặc cách tốt nghiệp THPT, gửi bản scan biên bản xét đặc cách tốt nghiệp THPT (bản dấu đỏ có chữ ký của thủ trưởng đơn vị - định dạng *.pdf) và file bản word về Sở GDĐT qua địa chỉ email thithptqg@hanoiedu.vn chậm nhất 12h00 ngày 31/7/2021. Đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp của thí sinh được lưu trữ tại đơn vị;

- Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp của Sở GDĐT hoàn thành xét đặc cách cho các đối tượng đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ GDĐT, cập nhật lên Hệ thống Quản lý thi của Bộ GDĐT chậm nhất 12h00 ngày 02/8/2021; các đơn vị in Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cấp cho thí sinh theo quy định.

3. Thông báo tới thí sinh: Bộ GDĐT đã đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cho các thí sinh có nguyện vọng; đồng thời, Bộ GDĐT sẽ hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học có các phương thức tuyển sinh khác để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021, tạo cơ hội thuận lợi và đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Sở GDĐT đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên cứu văn bản, tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn, đảm bảo thời gian thực hiện công việc đúng theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc cần liên hệ ngay với Sở GDĐT (qua phòng QLT&KĐCLGD, số điện thoại (024)38.253.743, (024)39.363.240, (024)39.368.762; email: thithptqg@hanoiedu.vn) để kịp thời giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Chỉ đạo thi Thành phố;
- Các đ/c PGĐ: Phạm Văn Đại; Phạm Xuân Tiến; Nguyễn Quang Tuấn;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Đại

 

Mu đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT ĐẶC CÁCH TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Họ tên thí sinh: ……………………………………………………... ngày sinh: ……/……/……

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân: ………………………………………………...

Số báo danh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021: ………………………………………..

Tôi (chưa dự thi đợt 1/ không thể hoàn thành thi đợt 1) ……………………………………….

vì lý do (thuộc diện F0 / F1 / F2 / trong khu vực phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 / lý do khác phải ghi rõ lý do): ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

Tôi làm đơn này đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trân trọng./.

 

 

Hà Nội, ngày ... tháng .... năm 2021
(thí sinh ký và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng trong mẫu là gợi ý thông tin để thí sinh viết trong đơn

 

Mu Biên bn xét đặc cách tt nghiệp THPT năm 2021

TRƯỜNG THPT/
TRUNG TÂM GDNN-GDTX
…………………………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày      tháng       năm 2021

 

BIÊN BẢN
ĐỀ NGHỊ XÉT ĐẶC CÁCH TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

- Căn cứ Công văn số 3120/BGDĐT-QLCL ngày 23/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc chỉ đạo tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19;

- Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số ………. ngày .../.../2021 của Sở GDĐT Hà Nội về việc không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho thí sinh;

- Căn cứ đơn đề nghị của thí sinh;

Trường THPT/Trung tâm GDNN-GDTX ………………. đề nghị Sở GDĐT xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 cho các thí sinh có tên dưới đây:

TT

Số báo danh

Số CMND

Họ và tên

Ngày sinh

Lý do đề nghị
(ảnh hưởng COVID hoặc lý do khác)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Tổng số có: ……….. (bng chữ) thí sinh./.

 

 

HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2702/SGDĐT-QLT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Phạm Văn Đại
Ngày ban hành: 28/07/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2702/SGDĐT-QLT

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
482718