• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hóa đơn điện tử


 

Công văn 271/TCT-CS năm 2019 về thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 271/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 271/TCT-CS
V/v hóa đơn

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Bình

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3803/CT-HCQTTVAC ngày 30/11/2018 của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình về thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang triển khai, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018.

Về việc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP , Bộ Tài chính đã có công văn số 14192/TCT-BTC ngày 15/11/2018, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4311/TCT-CS ngày 5/11/2018 và công văn số 4763/TCT-CS ngày 29/11/2018.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Ninh Bình nghiên cứu các công văn nêu trên để hướng dẫn người nộp thuế thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Ninh Bình được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 271/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 24/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 271/TCT-CS

334

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407104