• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Mã HS

 

Công văn 2714/TCHQ-TXNK năm 2020 về hướng dẫn áp mã HS đối với mặt hàng xuất khẩu là “Nhà lắp ghép bằng khung thép tiền chế” do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2714/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2714/TCHQ-TXNK
V/v phân loại nhà lắp ghép bằng khung thép tiền chế

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty cổ phần QH Plus.
(Số 129 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 076/2020/-CV-QHP và 077/2020/CV-QHP ngày 31/3/2020 của Công ty cổ phần (CTCP) QH Plus về việc xin hướng dẫn áp mã HS đối với mặt hàng dự kiến xuất khẩu là “Nhà lắp ghép bằng khung thép tiền chế”. Qua nghiên cứu nội dung vướng mắc của Công ty, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư s 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam:

1. Về mã số hàng hóa của Nhà lắp ghép bằng khung thép tiền chế:

Căn cứ chú giải 4 Chương 94:

“Theo mục đích của nhóm 94.06, khái niệm "nhà lắp ghép" có nghĩa là nhà đã hoàn chỉnh trong nhà máy hoặc đóng gói như các bộ phận nhà đi kèm với nhau, đlắp ghép tại ch, như nhà ở hoặc nhà làm việc, văn phòng, trường học, cửa hàng, lán trại, gara hoặc các loại nhà tương tự”.

Như vậy, nhà lắp ghép bằng khung thép tiền chế theo mô tả của Công ty phù hợp phân loại vào nhóm 94.06 “Nhà lắp ghép”, phân nhóm 9406.90 “- Loại khác”, mã hàng cụ thể phụ thuộc vào mục đích sử dụng và thiết kế của nhà lắp ghép.

2. Đối với việc xuất khẩu linh kiện/cụm linh kiện của nhà lắp ghép:

- Trường hợp các linh kiện/cụm linh kiện xuất khẩu cùng lô/cùng chuyến và được xác định là phù hợp lắp ghép thành nhà lắp ghép hoàn chỉnh, hoặc đã mang đặc trưng cơ bản của nhà lắp ghép hoàn chỉnh, thì phân loại theo mã số của nhà lắp ghép hoàn chỉnh (nhóm 94.06).

- Các trường hợp xuất khẩu linh kiện/cụm linh kiện không thỏa mãn điều kiện trên (ví dụ: xuất khẩu nhà lắp ghép ở dạng chưa hoàn chỉnh nhưng thiếu một số bộ phận cơ bản để tạo nên sản phẩm mang đặc trưng của nhà hoàn chỉnh như mái che, tường (vách).v.v...) thì phân loại riêng theo mã số của từng linh kiện/cụm linh kiện đó.

3. Theo Danh mục hàng hóa xut khu, nhập khu Việt Nam, nhóm 94.06 “Nhà lắp ghép” chỉ gồm 02 phân nhóm là Bằng gỗ” và Loại khác”, không có phân nhóm “Bộ phận” dành cho nhà lắp ghép. Do vậy, khi khai báo tên hàng, doanh nghiệp cần khai báo cụ thể tên của từng linh kiện/cụm linh kiện xuất khẩu phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần QH Plus biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PL (Toàn-3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2714/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 27/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2714/TCHQ-TXNK

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442278