• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cải cách hành chính


 

Công văn 2718/GDĐT-VP năm về thực hiện chuyển phát học bạ, bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 2718/GDĐT-VP
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2718/GDĐT-VP
Về thực hiện chuyển phát học bạ, bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận - huyện;
- Hiệu trưởng các trường THPT;

- Giám đốc các Trung tâm GDTX và GDNN- GDTX;
- Hiệu trưởng các trường THCS.

Căn cứ Công văn số 1265/QLCL ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI);

Căn cứ Công văn số 3904/BĐTP-KTNV-KD ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh về phối hợp chuyển phát học bạ, bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh và học sinh, tăng cường công tác cải cách hành chính và thực hiện các quy định về giãn cách;

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận-huyện, các trường THCS, THPT, các trung tâm GDTX và GDNN-GDTX thông báo rộng rãi đến phụ huynh và học sinh đăng ký dịch vụ nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp, hồ sơ học bạ tại nhà trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện khi có nhu cầu.

Việc đăng ký được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, cụ thể như sau:

- Các đơn vị thông báo form đăng ký nhận hồ hơ học sinh trên Cổng Thông tin điện tử (trang web) của trường, với 02 đường link: www.bcci.hcm.edu.vn hoặc www.hosohosinh.hcmpost.vn.

- Phụ huynh và học sinh đăng ký theo form trực tuyến để nhận hồ sơ chuyển phát tận nhà theo quy trình (đính kèm).

2. Các đơn vị cơ sở phối hợp với Bưu điện Thành phố và hệ thống bưu điện các quận, huyện trong việc chuyển trả học bạ, bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp khi phụ huynh, học sinh đăng ký.

Bưu điện Thành phố và hệ thống bưu điện các quận, huyện có trách nhiệm xác thực việc đăng ký của phụ huynh, học sinh, chuyển phát hồ sơ đúng đối tượng đã đăng ký theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bưu điện Thành phố;
- Giám đốc Sở GD&ĐT “để báo cáo”;
- Phòng Khảo thí và KĐCLGD;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hiếu

 

QUY TRÌNH

CUNG CẤP DV CHUYỂN PHÁT HỌC BẠ, BẢNG ĐIỀM, GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP, BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (THPT), TRUNG HỌC CƠ SỞ (THCS)

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2718/GDĐT-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành: 28/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2718/GDĐT-VP

339

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
451370