• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 272/TTg-CN năm 2021 thực hiện Hợp đồng BT của Đài Tiếng nói Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 272/TTg-CN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 272/TTg-CN
V/v thực hiện Hợp đồng BT của Đài Tiếng nói Việt Nam

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tư pháp, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Đài Tiếng nói Việt Nam.

Xét đề nghị của Đài Tiếng nói Việt Nam (văn bản số 3185/TNVN-KHTC ngày 22 tháng 12 năm 2020), ý kiến của các Bộ: Tư pháp (văn bản số 85/BTP-PLDSKT ngày 13 tháng 01 năm 2021), Xây dựng (văn bản số 105/BXD-KTXD ngày 12 tháng 01 năm 2021), Tài chính (văn bản số 1743/BTC-QLCS ngày 23 tháng 02 năm 2021), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 380/BKHĐT-QLĐT ngày 22 tháng 01 năm 2021) về việc thay đổi phương thức thanh toán Hợp đồng BT của Đài Tiếng nói Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Các dự án của Đài Tiếng nói Việt Nam theo hình thức BT nêu trên đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trong đó, điều kiện thực hiện dự án khác là Nhà đầu tư được thanh toán bằng quỹ đất theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 183/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính. Ý kiến các Bộ tại các văn bản nêu trên khng định việc thanh toán bằng quỹ đất là phù hp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng BT. Vì vậy, Đài Tiếng nói Việt Nam (với vai trò là cơ quan nhà nước có thm quyền) chịu trách nhiệm rà soát nội dung hp đồng BT đã ký kết, chỉ tiếp tục thực hiện hp đồng BT khi đã khẳng định đảm bảo điều kiện chuyn tiếp tại khoản 5 Điều 101 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, khoản 1 Điều 17 Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/08/2019 và tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 28/12/2018. Trong mọi trường hp, Đài Tiếng nói Việt Nam chịu trách nhiệm về việc thanh toán bằng quỹ đất đúng quy định, xác định giá đất đúng giá thị trường, không gây thất thoát, lãng phí nguồn lực của Nhà nước./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, PL, NN, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Điều 101. Quy định chuyển tiếp
...

5. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, việc chuyển tiếp thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) được thực hiện như sau:

a) Dự án chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thì dừng thực hiện; trường hợp đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thì tiếp tục thực hiện căn cứ vào hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và quy định của pháp luật tại thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

b) Dự án đã có kết quả lựa chọn nhà đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì cơ quan ký kết hợp đồng có trách nhiệm tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng căn cứ vào kết quả lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và quy định của pháp luật tại thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

c) Dự án đã ký kết hợp đồng trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện việc triển khai thực hiện dự án, thanh toán theo quy định của hợp đồng BT đã ký kết và quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng;

d) Dừng triển khai dự án mới áp dụng loại hợp đồng BT.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 17. Xử lý chuyển tiếp

1. Đối với các Hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất, trụ sở làm việc cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT đã được ký kết theo đúng quy định của pháp luật tại thời điểm ký Hợp đồng BT trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 mà chưa hoàn thành việc thanh toán cho Nhà đầu tư thì tiếp tục thực hiện việc thanh toán theo nội dung Hợp đồng BT đã ký kết.

Trường hợp các nội dung liên quan đến việc thanh toán chưa được quy định rõ trong Hợp đồng BT thì áp dụng các quy định của Luật đất đai năm 2013, Luật đầu tư năm 2014, Luật xây dựng năm 2014, Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và pháp luật có liên quan có hiệu lực tại thời điểm thanh toán. Trong đó:

a) Việc xác định giá trị Dự án BT phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan.

b) Việc sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai; cụ thể:

- Đối với quỹ đất, trụ sở làm việc phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với quỹ đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng, trụ sở làm việc phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

c) Giá trị quỹ đất, trụ sở làm việc để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT đảm bảo nguyên tắc ngang giá; theo đó giá trị quỹ đất, trụ sở làm việc thanh toán phải tương đương với giá trị Dự án BT.

d) Giá trị quỹ đất, trụ sở làm việc để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT được hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 272/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 08/03/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 272/TTg-CN

73

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467146