• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật kế toán

Văn bản pháp luật về Khấu hao tài sản cố định

Công văn 2727/CT-TTHT năm 2018 về chi phí khấu hao tài sản cố định mua vào bằng hóa đơn bất hợp pháp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 2727/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2727/CT-TTHT
V/v chi phí khấu hao TSCĐ mua vào bằng hóa đơn bất hp pháp

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị.
Địa chỉ: 122 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, MST: 0102109239

Trả lời công văn số 281/TPHN-TCKT ngày 14/11/2017 của Công ty cổ phn thực phẩm Hữu Nghị (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chi phí khu hao TSCĐ mua vào bằng hóa đơn bất hp pháp, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 2 Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định:

"Điều 9. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ:

2. Các khoản chi phí khấu hao tài sản c định được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp."

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được tr khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật....

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gm:

2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này.

...2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

...b) Chi khấu hao đối với tài sản c định không có giấy tờ chứng minh thuộc quyn sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính)."

Căn cứ quy định trên:

Trường hợp Công ty không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật đối với khoản chi mua, lắp đặt hệ thống tủ ủ thì Công ty không đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi phí khu hao của hệ thống tủ ủ này.

Nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 3 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra 3;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2727/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 18/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2727/CT-TTHT

86

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376044