• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Công văn 2735/CT-TTHT năm 2018 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 2735/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2735/CT-TTHT
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH SAM OH Việt Nam
(Địa chỉ: Lô Cn 10, Cụm công nghiệp Ngọc Hồi - huyện Thanh Trì - TP. Hà Nội. MST: 0107522739)

Trả lời công văn số 01/SO/2017 ngày 20/12/2017 của Công ty TNHH SAM OH Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách ưu đãi thuế TNDN, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế:

+ Tại Khoản 1 Điều 2 quy định:

1. Khu công nghiệp là khu chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định này.”

+ Tại Điều 5 quy định Điều kiện thành lập, mở rộng khu công nghiệp;

+ Tại Điều 8 quy định Trình tự thành lập, mở rộng khu công nghiệp.

- Căn cứ khoản 3, khoản 4 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/13/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

“Điều 16. Miễn thuế, giảm thuế

3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% s thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi)....

4. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư...”.

- Căn cứ Điều 6 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

“Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 20, Thông tư s 78/2014/TT-BTC như sau:

“3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận li).

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số: 3278282188 ngày 25/7/2016 đầu tư dự án tại Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội (không phải khu công nghiệp, không thuộc địa bàn ưu đãi) thì thu nhập từ dự án đầu tư của Công ty không đáp ứng các điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp quy định tại các văn bản pháp luật về thuế TNDN hiện hành.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- Phòng K
T1;
- Phòng Pháp chế:
- Lưu: VT, TTHT(2). (
6; 3)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2735/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 18/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2735/CT-TTHT

87

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376048