• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


 

Công văn 2747/BTTTT-KHTC năm 2017 về đề xuất dự toán vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu về Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Công văn 2747/BTTTT-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2747/BTTTT-KHTC
V/v đề xuất dự toán vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu về Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành, cơ quan TW;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Thực hiện quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015, yêu cầu của Bộ tài chính tại Công văn số 9434/BTC-NSNN ngày 14/7/2017 về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính 03 năm 2018-2020 cho Chương trình mục tiêu về Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 (Chương trình), Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan tham gia thực hiện Chương trình đề xuất dự toán vốn sự nghiệp của NSTW cho Chương trình, trong đó cần lưu ý:

1. Các nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của NSTW bao gồm:

a) Thuê dịch vụ CNTT để thực hiện Chương trình;

b) Chuyển đổi, chuẩn hóa, tạo lập dự liệu; Chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

2. Dự toán kinh phí cần được thuyết minh cụ thể khối lượng thực hiện các nhiệm vụ và căn cứ đề xuất mức chi theo quy định hiện hành.

(Mu biu báo cáo dự toán như Phụ lục kèm theo)

Văn bản đề xuất đề nghị gửi về Bộ TTTT trước ngày 8/8/2017 để kp tổng hp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- B
ộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc
TW;
- Lưu: VT, KHTC (140).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT ĐỀ XUẤT KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm Công văn số
2747/BTTTT-KHTC ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Bộ TTTT)

STT

Danh mục dự án

Mục tiêu

Nội dung chi

Khi lượng nhiệm vụ thực hiện

Phương thức thực hiện

Nhu cầu kinh phí

Đxuất kinh phí thực hiện các năm

2018

2019

2020

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng số

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ghi chú: đề nghị nêu rõ phương thức thực hiện là thuê dịch vụ, tự thực hiện)

Thuyết minh chi tiết các nội dung đề xuất (về khối lượng thực hiện, căn cứ đề xuất mức chi cho từng nhiệm vụ)

1...

2....

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2747/BTTTT-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành: 03/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2747/BTTTT-KHTC

210

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365215