• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2769/TCT-QLN năm 2021 về nộp dần tiền thuế nợ do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2769/TCT-QLN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2769/TCT-QLN
V/v nộp dần tiền thuế nợ

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Mêkong

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 05/CPMK.2021 ngày 23/6/2021 của Công ty cổ phần Mêkong về việc nộp dần tiền thuế nợ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 5 Điều 124 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định người nộp thuế được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế. Việc nộp dần tiền thuế nợ được thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp người nộp thuế xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng;

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty cổ phần Mêkong lập hồ sơ đề nghị nộp dần tiền thuế nợ gửi đến Cục Thuế tỉnh Hậu Giang để được xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Mekong biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thị Hồng Minh

 

 

Điều 124. Trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế
...

5. Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với trường hợp người nộp thuế được cơ quan quản lý thuế khoanh tiền thuế nợ trong thời hạn khoanh nợ; không tính tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật này; được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế.

Việc nộp dần tiền thuế nợ được thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp người nộp thuế xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định số lần nộp dần và hồ sơ, thủ tục về nộp dần tiền thuế nợ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2769/TCT-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Đỗ Thị Hồng Minh
Ngày ban hành: 26/07/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2769/TCT-QLN

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
487812