• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2778/CT-TTHT năm 2015 về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 2778/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2778/CT – TTHT
V/v chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long
Đ/chỉ: 185 Điện Biên Phủ, Quận 1, TP.HCM
MST: 0301458065

 

Trả lời văn bản số 195/2015/BHBL-CV-TGĐ-TCKT ngày 11/02/2015 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 15, Chương II Luật số 12/VBHN-VPQH ngày 23/7/2013 của Quốc hội hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định về việc thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm như sau:

“Trách nhiệm bảo hiểm phát sinh khi có một trong những trường hợp sau đây:

- Hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết và bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm.

- Hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết, trong đó có thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm về việc bên mua bảo hiểm nợ phí bảo hiểm.

- Có bằng chứng về việc hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết và bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm.”

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/1/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm:

+ Tại Khoản 1 Điều 9 quy định hoá đơn, chứng từ mua bán hàng hoá, dịch vụ:

“1. Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật có liên quan.

+ Tại Điều 12 quy định thời điểm xác định doanh thu:

“Thời điểm xác định doanh thu đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm là thời điểm phát sinh trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm với bên mua bảo hiểm theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

...”

Căn cứ Khoản 2.a Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn:

“…

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty (doanh nghiệp bảo hiểm) ký hợp đồng bảo hiểm với khách hàng trong năm 2014 (hợp đồng có hiệu lực từ ngày 05/12/2014 đến ngày 05/12/2015 ), không phân biệt khách hàng đã hay chưa thanh toán phí bảo hiểm thì thời điểm lập hoá đơn kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN là thời điểm phát sinh trách nhiệm của Công ty với bên mua bảo hiểm theo quy định tại Điều 15 Luật kinh doanh bảo hiểm (ngày 05/12/2014).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT số ;
- P.PC;
- Lưu (HC, TTHT).
465-1750301/15-Phong

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2778/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 30/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2778/CT-TTHT

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271612