• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 2779/BXD-HĐXD năm 2015 về tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2779/BXD-HĐXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2779/BXD-HĐXD
V/v tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện; thời gian qua, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có nhiều nỗ lực triển khai lập quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị làm công cụ quản lý phát trin đô thị và là cơ sở cho việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép. Nhờ đó, công tác qun lý trật tự xây dựng đô thị từng bước đi vào nề nếp; tỷ lệ công trình xây dựng không phép, sai phép giảm dn qua các năm; nhiu công trình xây dựng mới, hiện đại tạo được điểm nhấn và góp phần tạo lập được không gian kiến trúc cảnh quan đô thị; diện mạo đô thị ngày càng thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị vn còn những tn tại, hạn chế như: Nhiu khu vực đô thị còn thiếu quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị dẫn đến lúng túng trong thực hiện cấp phép xây dựng; đặc biệt đã có những công trình xây dựng không phép hoặc sai phép, không tuân thủ các chỉ tiêu về quy hoạch, kiến trúc theo giấy phép xây dựng được cấp (mật độ xây dng số tầng, chiều cao công trình, khoảng lùi, hình thức kiến trúc...) đã làm ảnh hưởng đến không gian kiến trúc cảnh quan đô thị và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên đây, nhằm tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị, kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan đô thị theo đúng quy hoạch đô thị và quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chính quyền đô thị các cp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện một s nhiệm vụ sau đây:

1. Tập trung nguồn lực và đẩy mạnh lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị... làm cơ sở cho việc quản lý phát triển đô thị và quản lý trật tự xây dựng đô thị.

2. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bảnng dẫn về cấp giấy phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép được cấp và quản lý thực hiện quy hoạch đô thị đã được phê duyệt; tránh tình trạng điều chỉnh quy hoạch đô thị tùy tiện làm phát sinh cơ chế “xin - cho” trong việc cấp giấy phép xây dựng. Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông, tạo thuận lại cho t chức, cá nhân trong việc cấp giấy phép xây dựng.

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quản lý xây dựng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật v quy hoạch đô thị và quản lý đu tư xây dng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trật tự xây dựng ở các cấp chính quyền đang xây dựng trên địa bàn xử lý nghiêm và dứt điểm các trường hợp vi phạm trong quản lý trật tự xây dng đô thị theo đúng quy định của pháp luật.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn t chức thực hiện tt các nhiệm vụ trên đây và báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng và Quản lý xây dựng theo giấy phép đối với các công trình đang xây dựng trên địa bàn (bao gm cả việc xử lý các trường hợp sai phạm) v Bộ Xây dựng trước ngày 31/12/2015 để tổng hợp, báo cáo Thủ tưng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ
tướng Chính phủ (đ b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố;
- Các S QHKT; TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, QHKT, HĐXD.

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2779/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 25/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2779/BXD-HĐXD

2.524

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302218