• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2794/BNN-BVTV năm 2013 về báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 1946/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 2794/BNN-BVTV
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2794/BNN-BVTV
V/v Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Để chuẩn bị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 1946/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị thuộc Bộ báo cáo các điểm ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu (nếu có) tại đơn vị mình theo mẫu tại Phụ lục gửi kèm. Nếu đơn vị không gửi báo cáo thông tin thì được hiểu là không còn điểm ô nhiễm tại đơn vị.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc kiểm tra, rà soát các điểm ô nhiễm tại đơn vị mình và gửi báo cáo bằng các văn bản về Cục Bảo vệ thực vật theo địa chỉ: Cục Bảo vệ thực vật 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội; Email: qlattpmt.bvtv@mard.gov.vn trước ngày 05 tháng 10 năm 2013 để tổng hợp, báo cáo Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP, BVTV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

PHỤ LỤC

MẪU ĐIỀN THÔNG TIN VỀ CÁC ĐIỂM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO HÓA CHẤT BVTV TỒN LƯU
(Kèm theo Công văn số 2794 ngày 20 tháng 8 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

STT

(1)

Tên điểm

(2)

Địa điểm

(3)

Hiện trạng chung

Nguồn ô nhiễm

Môi trường xung quanh

Kế hoạch xử lý

(11)

Miêu tả tình trạng chung

(4)

Tổng diện tích khu vực

(5)

Chủng loại hóa chất

(6)

Tình trạng mùi

(7)

Kết quả phân tích

(8)

Hiện trạng sử dụng đất

(9)

Dân cư xung quanh

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1)- Số thứ tự

(2)- Tên kho

(3)- Địa điểm: Tên thôn, xã/phường/thị trấn, huyện/thành phố

(4)- Miêu tả tình trạng chung: Lịch sử hình thành, nêu rõ còn kho (chứa thuốc hay không), hoặc hố chôn hay bể xử lý thuốc

(5)- Tổng diện tích khu vực

(6)- Chủng loại hóa chất: loại thuốc BVTV là gì, tham gia tồn lưu trong môi trường (tính từ khi ngừng sử dụng kho)

(7)- Tình trạng mùi: có mùi hay không theo cảm quan

(8)- Kết quả phân tích: kết quả phân tích một số mẫu đất đại diện trong khu vực ô nhiễm

(9)- Hiện trạng sử dụng đất: hiện trạng sử dụng đất hiện tại tại khu vực ô nhiễm và khu vực xung quanh (nhà ở, đất vườn, công ích, lưu không, trồng cây ngắn ngày/lâu năm, chăn nuôi….)

(10)- Dân cư xung quanh: xác định sơ bộ có bao nhiêu hộ dân sống xung quanh bán kính 50m và khoảng cách đến hộ dân gần nhất

(11)- Kế hoạch xử lý: Nêu rõ thời gian dự kiến xử lý.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2794/BNN-BVTV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 20/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2794/BNN-BVTV

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205004