• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2795/BTP-VĐCXDPL năm 2020 về trả lời thắc mắc của công dân về văn bản được đăng trên Công báo có hiệu lực pháp lý cao hơn và chính thống hơn do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Công văn 2795/BTP-VĐCXDPL
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2795/BTP-VĐCXDPL
V/v trả lời thắc mắc của công dân

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Nghĩa
Địa chỉ: Khối 3, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Trả lời câu hỏi của ông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia về việc một văn bản quy phạm pháp luật được đăng trên Công báo và Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật mà có sự khác nhau thì văn bản được đăng trên Công báo hay văn bản được đăng trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn và chính thống hơn, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

(1) Về giá trị pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Công báo, khoản 5 Điều 150 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: “5. Văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Công báo in và Công báo điện tử là văn bản chính thức và có giá trị như văn bản gốc”.

Để cụ thể hóa quy định của Luật, Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về giá trị pháp lý của văn bản đăng trên công báo như sau: “Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức”.

(2) Về giá trị pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật được đăng trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Điều 4 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật quy định: “Văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được sử dụng chính thức trong việc quản lý nhà nước, phổ biến pháp luật, nghiên cứu, tìm hiểu, áp dụng và thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân”.

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì văn bản quy phạm pháp luật được đăng trên Công báo và giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa văn bản quy phạm pháp luật được đăng trên Công báo và văn bản quy phạm pháp luật được đăng trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật thì áp dụng văn bản được đăng trên Công báo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tư pháp về câu hỏi của ông Nguyễn Văn Nghĩa.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn Ông.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Phan Chí Hiếu (để b/c);
- VPCP (để biết);
- Văn phòng Bộ (để cập nhật trên Cổng dịch vụ công Quốc gia);
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
VỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
Nguyễn Hồng Tuyến

 

Điều 4. Sử dụng văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được sử dụng chính thức trong việc quản lý nhà nước, phổ biến pháp luật, nghiên cứu, tìm hiểu, áp dụng và thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 150. Đăng Công báo văn bản quy phạm pháp luật
...

5. Văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Công báo in và Công báo điện tử là văn bản chính thức và có giá trị như văn bản gốc.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 87. Giá trị pháp lý của văn bản đăng trên Công báo

Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2795/BTP-VĐCXDPL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Nguyễn Hồng Tuyến
Ngày ban hành: 03/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2795/BTP-VĐCXDPL

250

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449330