• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 280/TTg-CN năm 2018 về lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị Dự án đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 280/TTg-CN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 280/TTg-CN
V/v lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị Dự án đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tại Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2017 về việc xin chủ trương áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với gói thầu thiết bị thuộc Dự án đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 378/BKHĐT-QLĐT ngày 19 tháng 01 năm 2018), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị Dự án đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Áo tại văn bản thẩm định nêu trên.

2. UBND tỉnh Vĩnh Long chịu trách nhiệm triển khai lựa chọn nhà thầu theo đúng phương án đề xuất tại Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2017, văn bản giải trình số 5202/UBND-KTTH ngày 27 tháng 12 năm 2017 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại mục 2 Phần III văn bản thẩm định nêu trên; đồng thời quá trình lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KHĐT, TC, YT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, PL, QHĐP, QHQT;
- Lưu: VT, CN (2). Vượng

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ
THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Điều 26. Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

Trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật này thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 280/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 28/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 280/TTg-CN

299

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375792