• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Công văn 2808/BGDĐT-VP về phối hợp hỗ trợ công bố điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2808 /BGDĐT-VP
V/v phối hợp hỗ trợ công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2018

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ quan thông tấn báo chí

Để chuẩn bị cho việc công bố điểm thi của các thí sinh tham gia kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí có nhu cầu tham gia phối hợp hỗ trợ công bố điểm thi trên báo điện tử của đơn vị mình, thực hiện một số yêu cầu theo nguyên tắc sau:

1. Lấy dữ liệu điểm thi

- Dữ liệu điểm thi gồm: số báo danh và điểm của các môn thi, bài thi của thí sinh dự thi THPT quốc gia trên cả nước;

- Quý đơn vị cử phóng viên liên hệ và lấy dữ liệu điểm thi tại Trung tâm Truyền thông Giáo dục – Văn phòng Bộ GDĐT trong thời gian dự kiến bắt đầu từ 9h00 ngày 11 đến ngày 12/7/2018 (phóng viên khi đi cần mang theo thẻ nhà báo, giấy giới thiệu công tác và giấy cam kết của cơ quan theo mẫu gửi kèm công văn này).

2. Công bố điểm thi trên báo điện tử

- Cung cấp miễn phí cho các thí sinh có nhu cầu tra cứu;

- Thí sinh tra cứu điểm trên các báo điện tử bằng cách nhập vào số báo danh và nhận được điểm của các môn thi, bài thi của số báo danh đó (mẫu dữ liệu gửi kèm);

- Đề nghị Quý đơn vị cam kết chỉ sử dụng dữ liệu phục vụ việc thí sinh tra cứu điểm thi, không chia sẻ dữ liệu này cho bên thứ ba và sử dụng cho mục đích khác.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo và mong nhận được hợp tác của Quý đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Phạm Mạnh Hùng (để b/c);
- TTr Nguyễn Hữu Độ ( để b/c);
- Lưu: VT,TTTTGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Viết Lộc

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---------------

Hà nội, ngày     tháng     năm 2018

GIẤY CAM KẾT

(Kèm theo công văn số 2808/BGDĐT-VP ngày 10 tháng 7 năm 2018)

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tên tôi là:…………………………………………………

Chức vụ:………………………………………………….

Đơn vị:……………………………………………………

Về việc thực hiện công bố dữ liệu điểm thi của kỳ thi trung học phổ thông, chúng tôi cam kết thực hiện theo yêu cầu nguyên tắc Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra, cụ thể như sau:

1. Chỉ sử dụng dữ liệu để phục vụ thí sinh tra cứu điểm thi, không chia sẻ dữ liệu này cho bên thứ ba và sử dụng cho mục đích khác.

2. Cung cấp dữ liệu điểm thi miễn phí.

3. Thiết kế công cụ tra cứu như khuyến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tra cứu theo số báo danh của thí sinh, kết quả xuất ra là điểm các môn thi của số báo danh đó).

Trân trọng./.

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2808/BGDĐT-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Viết Lộc
Ngày ban hành: 10/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Đây là khuyến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn 2808/BGDĐT-VP về việc công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2018 trên các báo điện tử.

 

Theo đó, các cơ quan thông tấn báo chí khi có nhu cầu lấy dữ liệu điểm thi để công bố, đăng tải trên báo điện tử của đơn vị mình thì phải làm bản cam kết với 03 nội dung sau:

 • Chỉ sử dụng dữ liệu để phục vụ thí sinh tra cứu điểm thi, không chia sẻ dữ liệu cho bên thứ 3 và sử dụng cho mục đích khác;
 • Cung cấp dữ liệu điểm thi miễn phí;
 • Thiết kế công cụ tra cứu như khuyến nghị của Bộ GDĐT (tra cứu theo số báo danh của thí sinh và kết quả tra cứu là điểm các môn thi của số báo danh đó).

Lưu ý:

 • Thời gian dự kiến lấy dữ liệu điểm thi từ 9h00 ngày 11 - 12/7/2018, tại Trung tâm Truyền thông Giáo dục- Văn phòng Bộ GDĐT;
 • Phóng viên đi lấy dữ liệu cần mang theo thẻ nhà báo, giấy giới thiệu công tác và giấy cam kết.

Chi tiết mẫu Giấy cam kết đính kèm Công văn 2808/BGDĐT-VP ngày 10/7/2018.

Từ khóa: Công văn 2808/BGDĐT-VP

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
386833