• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2809/LĐTBXH-TCGDNN năm 2020 về góp ý Thông tư về Danh mục ngành, nghề đào tạo mã cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 2809/LĐTBXH-TCGDNN
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2809/LĐTBXH-TCGDNN
V/v góp ý Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo mã cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp, năm 2017 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo mã cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH trên cơ sở hợp nhất Danh mục nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư số 21/2014/TT-BLĐTBXH ngày 26/8/2014 và các Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/8/2013, Thông tư 34/2011/TT-BGDĐT ngày 11/8/2011 cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2019 theo đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH được điều chỉnh, bổ sung bằng Thông tư số 06/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/01/2019. Năm 2020, tiếp tục theo đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã rà soát, tổng hợp và dự thảo Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng để thay thế các Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 06/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/01/2019.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý cơ quan, đơn vị góp ý kiến cho Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (Dự thảo được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa chỉ: http://duthaovanban.molisa.gov.vn). Ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, địa chỉ 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: 0243.9745.196, Email: dncq.gdnn@molisa.gov.vn) trước ngày 30/8/2020 để tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2809/LĐTBXH-TCGDNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Lê Quân
Ngày ban hành: 29/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2809/LĐTBXH-TCGDNN

186

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448656