• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2809/VPCP-TCCV năm 2015 dự thảo Nghị định quy định về trọng dụng và đãi ngộ công chức có tài năng trong hoạt động công vụ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2809/VPCP-TCCV
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 2809/VPCP-TCCV
V/v dự thảo Nghị định quy định về trọng dụng và đãi ngộ công chức có tài năng trong hoạt động công vụ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 1396/TTr-BNV ngày 31 tháng 3 năm 2015 về Dự thảo Nghị định quy định về trọng dụng và đãi ngộ công chức có tài năng trong hoạt động công vụ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Nội vụ:

1. Chỉnh sửa nội dung Dự thảo Nghị định theo hướng: Căn cứ tiêu chuẩn chung xác định công chức có tài năng quy định tại Nghị định này, các Bộ, ngành, địa phương thống nhất với Bộ Nội vụ và ban hành tiêu chuẩn cụ thể xác định công chức có tài năng phù hợp với đặc điểm, tình hình của Bộ, ngành, địa phương mình. Giao các Bộ, ngành, địa phương quyết định lựa chọn công chức có tài năng trong hoạt động công vụ.

2. Lấy thêm ý kiến của các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội về chính sách đãi ngộ đối với công chức có tài năng.

Bộ Nội vụ hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, KH&ĐT, LĐTBXH;
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg CP; các Vụ: PL, TH, HC, TCCB, V.III, KTTH, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (3)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2809/VPCP-TCCV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Nên
Ngày ban hành: 22/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2809/VPCP-TCCV

190

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272359