• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2811/TCHQ-CNTT về thực hiện hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4 năm 2020 do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2811/TCHQ-CNTT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2811/TCHQ-CNTT
V/v Thông tin gạo xuất khẩu gạo theo hạn ngạch

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Trả lời Công văn số 2683/BTC-XNK ngày 15/04/2020 của Bộ Công Thương v/v thực hiện hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4 năm 2020, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Từ ngày 17/04/2020, Tổng cục Hải quan đã thông báo các thông tin xuất khẩu gạo theo hạn ngạch 400 nghìn tấn trong tháng 4 năm 2020 trên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan (địa chỉ: www.customs.gov.vn). Cho đến nay, các thông tin liên quan về gạo xuất khẩu thường xuyên được cập nhật;

- Theo quy định tại Khoản b, Điểm 2, Điều 22 của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/08/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo về việc báo cáo định kỳ và đột xuất gạo xuất khẩu: từ ngày 21/04/2020, Tổng cục Hải quan đã cung cấp các thông tin xuất khẩu gạo thuộc diện hạn ngạch vào địa chỉ thư điện tử do quý Bộ thông báo.

Trân trọng ./. A

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- TT. Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ Tài chính (để biết);
- Lưu: VT, CNTT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Điều 22. Trách nhiệm của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ngoài trách nhiệm được quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật hiện hành, các Bộ, ngành: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan còn có trách nhiệm sau:
...

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
...

b) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hiệp hội Lương thực Việt Nam theo dõi tình hình sản xuất, nắm sản lượng thóc, gạo để cân đối nguồn thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đáp ứng mục tiêu, nguyên tắc điều hành xuất khẩu gạo quy định tại Nghị định này;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2811/TCHQ-CNTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 29/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2811/TCHQ-CNTT

181

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442282