• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


Văn bản pháp luật về Cải cách hành chính

 

Công văn 2814/BNN-TCCB năm 2019 về tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về Công văn 2814/BNN-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2814/BNN-TCCB
V/v tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính của B

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục, các Cục, các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Trung tâm Tin học và Thống kê.

Để bảo đảm tất cả các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về cải cách hành chính phải được thực hiện theo đúng yêu cầu, tạo sự chuyển biến thực chất về môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện ngay một số công việc sau:

1. Bám sát các nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 98/TB-VPCP ngày 18/3/2019 của Văn phòng Chính phủ thông báo Ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018, trin khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Văn bản số 105/TB-VPCP ngày 22/3/2019 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Phiên họp lần thứ tư của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại; xác định cải cách hành chính là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Bộ.

2. Các Tổng cục, các Cục; Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Quản lý Doanh nghiệp: tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, công bố kịp thời thủ tục hành chính đã sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính đã bãi bỏ, hủy bỏ; thủ tục hành chính thay thế, được thay thế theo đúng quy định tại Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

3. Văn phòng Bộ

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, chuẩn hóa thủ tục hành chính. Trước hết cần xác định đầy đủ Danh mục tên toàn bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; chuẩn hóa nội dung của từng thủ tục hành chính theo Danh mục; cập nhật, công khai đầy đủ, chính xác, kịp thời tt cả thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quc gia vthủ tục hành chính. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng báo cáo Thứ trưởng phụ trách về kết quả rà soát, đơn giản hóa và biến động số lượng thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ.

- Đầu mối, chủ trì triển khai gửi, nhận văn bản điện tử của Bộ, làm thực chất, đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018, Văn bản số 1597/VPCP-KSTT ngày 27/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg , Công văn số 2887/VPCP-KSTT ngày 08/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Chuẩn bị sẵn sàng các phần mềm kết nối, liên thông về quản lý văn bản; hoàn thiện quy chế, quy trình tiếp nhận, xử lý văn bản. Tổ chức kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản trong nội bộ các đơn vị thuộc Bộ, thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số từ ngày 25/4/2019.

4. Các đơn vị: Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

- Tiếp tục triển khai thực chất, có hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN theo chỉ đạo tại Công văn số 1692/BNN-TCCB ngày 11/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

+ Rà soát lại Danh mục thủ tục hành chính triển khai thông qua cơ chế Cơ chế một cửa quốc gia năm 2019-2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Quyết đnh số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, từ đó đề xuất Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia, gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 15/5/2019.

+ Rà soát lại các thủ tục hành chính đã triển khai, kết nối trên Cơ chế một cửa quốc gia để cập nhật, nâng cấp, chỉnh sửa ngay các phần mềm trong trường hp thủ tục hành chính có sự thay đổi, điều chỉnh trong các văn bản quy phạm pháp luật.

- Tổ chức triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có hiệu quả theo đúng mục tiêu, yêu cầu:

+ Tiếp tục rà soát, đánh giá, xác định, lựa chọn các thủ tục hành chính triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến khả thi, hiệu quả, dựa trên các tiêu chí: thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ, giấy tờ đơn giản; số lượng đối tượng tuân thủ lớn, tần suất thực hiện cao; văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính có tính chất ổn định; thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa. Đxuất danh mục thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2019- 2020 về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 15/5/2019.

+ Tổ chức đào tạo, tập huấn, tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và giảm ti đa hồ sơ giy.

5. Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật, phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thủy sản và Cục Chăn nuôi để thống nhất, chuẩn hóa quy trình thủ tục hành chính kim dịch và kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động, thực vật; khẩn trương hoàn thành phn mềm kết nối cơ chế một cửa quốc gia; xây dựng cơ chế phân công, phối hp, đảm bảo các điều kiện sẵn sàng triển khai chính thức, hiệu quả từ ngày 01/7/2019.

6. Trung tâm Tin học và Thống kê

- Thực hiện ngay việc tích hợp đồng bộ thủ tục hành chính từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đến Cổng Thông tin điện tử của Bộ và Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ.

- Khắc phục xong các lỗi kỹ thuật phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các đơn vị và xây dựng chức năng thống kê, báo cáo tổng hợp số liệu kết xuất tự động trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ.

- Rà soát, cập nhật chỉnh sửa kịp thời phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính có sửa đổi, bổ sung nội dung quy định tại văn bản quy phạm pháp luật.

- Cập nhật, nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ, trước mắt cần bổ sung, hoàn thiện chuyên mục đánh giá sự hài lòng của người dân doanh nghiệp, hoàn thành trước ngày 30/6/2019.

7. Vụ Tài chính chủ trì tham mưu, hướng dẫn các đơn vị lập dự án triển khai Cơ chế một cửa quốc gia; bố trí, phân bổ dự toán kinh phí để đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó cần tính toán đầy đủ các chi phí, lợi ích, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí trong đầu tư xây dựng.

8. Văn phòng thường trực cải cách hành chính theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai cải cách hành chính tại Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.

- Rà soát, tổng hp, trình Lãnh đạo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Danh mục thủ tục hành chính triển khai Cơ chế một cửa quốc gia của Bộ năm 2019-2020 tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trước ngày 30/5/2019.

- Tổng hp, trình Bộ ban hành Danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2019-2020, đảm bảo thực hiện cung cấp 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ ở mức độ 3, 4, trước ngày 30/5/2019.

- Hoàn thiện, trình Bộ ban hành Quy chế thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia của Bộ; Quy chế triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trước ngày 30/6/2019./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2814/BNN-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 23/04/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2814/BNN-TCCB

145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426706