• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Phân loại hàng hóa

 

Công văn 2818/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng Tủ kết đông lạnh liên hợp do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2818/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2818/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Tủ kết đông lạnh liên hợp

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Công ty Cổ Phần cơ điện lạnh Su Mi.
(
18H Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4574/HQHP-TXNK ngày 08/04/2020 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng và công văn số 155/SM-CV ngày 13/4/2020, số 142/SM-CV ngày 07/04/2020, số 130/SM-CV ngày 31/03/2020, số 125/SM-CV ngày 25/03/2020, số 121/SM-CV ngày 03/03/2020 của Công ty Cổ Phần cơ điện lạnh Su Mi (Công ty) về việc phân loại các mặt hàng Tủ kết đông lạnh liên hp. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua xem xét, Công ty chưa cung cấp được các tài liệu (ví dụ: kết quả giám định, kết quả phân tích, tài liệu kỹ thuật...) chứng minh chức năng và thiết kế của các mặt hàng hoạt động ở mức vượt quá nhu cầu sử dụng trong gia đình. Đnghị Công ty thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 862/TCHQ- TXNK ngày 14/2/2020 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Công ty Cổ Phần cơ điện lạnh Su Mi biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Cục Kiểm định Hải quan (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (My - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2818/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 29/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2818/TCHQ-TXNK

231

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441916