• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 2825/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng điều chỉnh do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2825/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2825/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng điều chỉnh.

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 279/CV-CĐDLH ngày 24/10/2015 của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế đề nghị hướng dẫn thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng điều chỉnh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng điều chỉnh:

Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định: Chủ đầu tư tổ chức xác định, cập nhật dự toán gói thầu xây dựng, thực hiện thẩm định, phê duyệt để thay thế giá gói thầu xây dựng ghi trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng.

Căn cứ quy định nêu trên, đối với trường hợp 04 gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị, lắp đặt vào công trình nêu trong văn bản số 279/CV-CĐDLH ngày 24/10/2015, chủ đầu tư tổ chức xác định, cập nhật dự toán gói thầu; thực hiện thẩm định, phê duyệt làm cơ sở lập Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định.

2. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình điều chỉnh:

Thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán xây dựng công trình đã được chủ đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 222/QĐ-CĐDLH ngày 25/4/2014. Theo nội dung văn bản số 279/CV-CĐDLH ngày 24/10/2015, đối với những thay đổi nhỏ trong quá trình thi công (như thay đổi về chủng loại vật liệu hoàn thiện, vị trí cửa,...) nhưng không có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình, không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt (không thuộc trường hợp nêu tại khoản 2 Điều 84 Luật Xây dựng 2014), thì chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế điều chỉnh. Trường hợp này, nếu chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí nhưng không làm thay đổi giá trị dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt bao gồm cả chi phí dự phòng, thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, thẩm định và phê duyệt dự toán điều chỉnh.

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế căn cứ hướng dẫn trên tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTXD(G).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

Điều 84. Điều chỉnh thiết kế xây dựng
...

2. Khi điều chỉnh thiết kế xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều này mà có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình thì việc điều chỉnh thiết kế xây dựng phải được thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 12. Quy định chung về dự toán gói thầu xây dựng
...

3. Chủ đầu tư tổ chức xác định, cập nhật dự toán gói thầu xây dựng, thực hiện thẩm định, phê duyệt để thay thế giá gói thầu xây dựng ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2825/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 01/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Công văn 2825/BXD-KTXD hướng dẫn về thẩm quyền phê duyệt, thẩm định dự toán gói thầu xây dựng điều chỉnh, đánh giá, lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư đối với 4 gói thầu gồm mua sắm vật tư và thiết bị, lắp đặt vào công trình xây dựng.

Thẩm quyền của chủ đầu tư trong việc thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán xây dựng công trình.

Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt việc thiết kế điều chỉnh trong trường hợp có những thay đổi nhỏ trong thi công tuy nhiên không làm thay đổi về địa chất công trình và biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình mà không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Chủ đầu tư điều chỉnh việc thẩm định và phê duyệt dự toán điểu chỉnh khi điều chỉnh chi phí mà không làm thay đổi giá trị dự toán xây dựng của công trình đã phê duyệt.

Công văn 2825/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng điều chỉnh.được ban hành ngày 01/12/2015.

Từ khóa: Công văn 2825/BXD-KTXD
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297801