• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 2828/BKHĐT-ĐTNN năm 2014 về cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Maha Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 2828/BKHĐT-ĐTNN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2828/BKHĐT-ĐTNN
V/v cấp GCNĐT cho Công ty TNHH Maha Việt Nam

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1100/KH&ĐT-ĐTNN ngày 02 tháng 4 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và hồ sơ kèm theo đề nghị góp ý kiến về việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Maha Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động:

- Thực hiện quyền phân phối bán buôn, bán lẻ (không thành lập cơ sở bán buôn và bán lẻ) những hàng hóa có mã HS theo danh mục đính kèm hồ sơ: là không trái với quy định và lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công Thương.

- Thực hiện hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị kiểm tra an toàn kỹ thuật, hệ thống khí thải xe ô tô, hệ thống giá treo, hệ thống nâng, kích tầng dùng trong gara ô tô: không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam trong WTO chỉ áp dụng đối với đồ cá nhân và gia dụng (CPC 633). Tuy nhiên, công ty có thể thực hiện hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa với điều kiện ràng buộc: công ty cam kết chỉ thực hiện dịch vụ “bảo dưỡng và sửa chữa đối với các sản phẩm do công ty nhập khẩu và phân phối” (theo danh mục mã HS như trong hồ sơ) nhằm hỗ trợ dịch vụ sau bán hàng đối với các sản phẩm do công ty được phép nhập khẩu và phân phối. Điều kiện ràng buộc này cần được quy định cụ thể tại Giấy chứng nhận đầu tư.

Với các mục tiêu và ngành nghề kinh doanh nêu trên, đề nghị quý Sở căn cứ ý kiến thẩm tra của Bộ Công Thương và các bộ, ngành có liên quan.

2. Hồ sơ dự án.

Về năng lực tài chính: Trong hồ sơ dự án mới có Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012 và xác nhận số dư tài khoản tại ngân hàng của nhà đầu tư đến thời điểm 16/9/2013. Đề nghị nhà đầu tư bổ sung báo cáo tài chính năm 2013 hoặc bản xác nhận số dư tài khoản tại ngân hàng đến thời điểm nộp hồ sơ dự án.

3. Các vấn đề khác của dự án đề nghị xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Vụ GS và TĐĐT;
- Lưu VT, ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2828/BKHĐT-ĐTNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 09/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2828/BKHĐT-ĐTNN

311

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269830