• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng

 

Công văn 2833/VPCP-KTTH năm 2018 về tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho các Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2833/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2833/VPCP-KTTH
V/v tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho các Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 08 tháng 3 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2018/NĐ-CP về thành lập, tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và phối hợp với các địa phương để sớm tổ chức quán triệt, tập huấn các quy định tại Nghị định này; đồng thời định kỳ có kế hoạch đào tạo nghiệp vụ, hướng dẫn toàn diện về các mặt hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng DNNVV cho các đối tượng liên quan, bảo đảm các Quỹ Bảo lãnh tín dụng DNNVV được thành lập, hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, thực sự phát huy vai trò hỗ trợ cho các DNNVV.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;

-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, PL, ĐMDN, KSTT;
- Lưu: VT, KTTH(3)
.LV.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2833/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 28/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2833/VPCP-KTTH

369

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378512