• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Tuyển dụng sử dụng quản lý công chức

 

Công văn 2843/BNV-CCVC năm 2014 thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do Bộ Nội vụ ban hành

Tải về Công văn 2843/BNV-CCVC
Bản Tiếng Việt

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2843/BNV-CCVC
V/v thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Qua các đợt thanh tra, kiểm tra về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức tại các Bộ, ngành, địa phương, vẫn còn có những thiếu sót, tồn tại và hạn chế, như: tuyển dụng nằm ngoài chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao; trình tự, thủ tục tuyển dụng chưa đúng quy định ... Để thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; đồng thời thực hiện tốt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm và đúng các quy định của Luật Cán bộ, công chức; Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

2. Đề nghị Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2014 và kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2014 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết số 53/2013/QH13 ngày 11/11/2013 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014: giữ nguyên biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã, trừ trường hợp đặc biệt lập thêm tổ chức mới hoặc phát sinh các nhiệm vụ mới theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

3. Các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đang thực hiện biên chế lớn hơn tổng biên chế được cấp hoặc cơ quan có thẩm quyền giao phải giải trình và báo cáo cụ thể với cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế; đồng thời phải có phương án sắp xếp giảm số biên chế vượt quá so với quy định để đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng và pháp luật về quản lý biên chế.

4. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương không tự quy định các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức trái với Luật Cán bộ, công chức và Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

5. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thi nâng ngạch lên cán sự và tương đương, chuyên viên và tương đương; phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng vị trí và đúng tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch dự thi.

6. Không thực hiện việc ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính.

7. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức đã được phân cấp cho Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng chức trách, thẩm quyền, không thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Bộ, ngành, địa phương có văn bản gửi Bộ Nội vụ để xem xét, hướng dẫn hoặc để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTT Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo):
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành (để thực hiện);
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, CCVC (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2843/BNV-CCVC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ   Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2843/BNV-CCVC

656

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
242389