• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 2844/UBND-GT năm 2013 xử lý tài sản hợp pháp trên đất thu hồi do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Tải về Công văn 2844/UBND-GT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2844/UBND-GT
V/v xử lý tài sản hợp pháp trên đất thu hồi

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng;
- Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh.

 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1554/STC-GCS ngày 04/8/2013 về việc kết quả thực hiện đánh giá, xác định giá trị còn lại tài sản và chi phí đầu tư trên khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh tại Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh; kèm theo Biên bản làm việc giữa đại diện các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng và Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh; UBND tỉnh thống nhất như sau:

1. Giá trị đánh giá lại tài sản và chi phí đầu tư hợp pháp còn lại trên khu đất thu hồi là: 2.483.880.000 đồng (có phụ lục kèm theo) thuộc sở hữu của nhà nước, không được bồi thường, hoàn trả khi thu hồi đất.

Yêu cầu Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bàn giao số tài sản trên cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng quản lý, sử dụng theo chế độ tài chính quy định hiện hành.

2. Thanh toán một số chi phí cho Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh:

Tổng số:

301.034.000 đồng

(Ba trăm linh một triệu, không trăm ba tư ngàn đồng chẵn)

Trong đó:

- Chi phí quản lý, bảo vệ (10% tổng giá trị tài sản hợp pháp trên đất đánh giá lại):

 

246.523.000 đồng;

 

- Chi phí bồi thường, GPMB Công ty bỏ ra trước đây mà đã kết cấu vào tài sản doanh nghiệp (80%):

35.864.000 đồng;

 

- Cây cối (100%):

18.647.000 đồng;

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng chuyển trả cho Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh số tiền trên.

Giao Sở Tài chính tham mưu nguồn kinh phí để bố trí cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng thanh toán kịp thời; báo cáo UBND tỉnh trong ngày 12/8/2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Chánh, phó VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TKCT, GT.
- Gửi: VB giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2844/UBND-GT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 09/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2844/UBND-GT

259

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204474