• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2847/BNN-KTHT năm 2013 về báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 2847/BNN-KTHT
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2847/BNN-KTHT
V/v báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Vụ: Kế hoạch, Khoa học công nghệ và Môi trường;
- Các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Chế biến thương mại, NLTS và Nghề muối;
- Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

 

Thực hiện Chương trình làm việc của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2013 theo nội dung phiên bản họp tháng 10 về "phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi", Bộ yêu cầu các đơn vị chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công phụ trách của đơn vị tại khu vực miền núi (miền núi bao gồm địa bàn thuộc các vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên) với các nội dung sau:

1. Khái quát thực trạng tình hình phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, nước sạch và VSMTNT, chế biến, thương mại và ngành nghề nông thôn, xây dựng nông thôn mới miền núi;

2. Kết quả thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang triển khai thực hiện tại khu vực miền núi trong 5 năm gần đây;

3. Đánh giá những ưu nhược điểm, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai các chính sách, chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học ở khu vực miền núi theo lĩnh vực thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước của đơn vị;

4. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp về cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện để phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, nước sạch và VSMTNT, chế biến, thương mại và ngành nghề nông thôn, xây dựng nông thôn mới ở khu vực miền núi trong thời gian tới.

Các đơn vị hoàn thành báo cáo gửi về Bộ (Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn: bản cứng và file mềm theo địa chỉ: nghiaktht@gmail.com) trước ngày 6/9/2013 để tổng hợp chuẩn bị báo cáo chung trình Ban cán sự Đảng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Văn phòng BCS;
- Lưu: VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2847/BNN-KTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 23/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2847/BNN-KTHT

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205150