• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

Văn bản pháp luật về Luật viên chức

 

Công văn 2850/BNV-CCVC năm 2013 thực hiện chế độ nghỉ hưu năm 2014 đối với cán bộ, công, viên chức, người quản lý doanh nghiệp do Bộ Nội vụ ban hành

Tải về Công văn 2850/BNV-CCVC
Bản Tiếng Việt

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2850/BNV-CCVC
V/v thực hiện chế độ nghỉ hưu năm 2014 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế,

 

Thi hành Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế báo cáo Kế hoạch thực hiện chế độ nghỉ hưu năm 2014 (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014) đối với cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp, kèm theo:

1. Danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, chấp thuận bổ nhiệm đến tuổi nghỉ hưu (theo Mẫu số 1 - BNV);

2. Danh sách người quản lý doanh nghiệp gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng tập đoàn kinh tế, tổng công ty (tổng công ty 91 trước đây) đến tuổi nghỉ hưu (theo Mẫu số 2 - BNV);

3. Danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian công tác nhưng vẫn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý để làm chuyên môn (theo Mẫu số 3 - BNV).

Đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế chỉ đạo cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ thực hiện chế độ báo cáo đúng nội dung, thẩm quyền (người đứng đầu cơ quan, đơn vị ký báo cáo) và thời gian theo quy định.

Báo cáo gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 9 năm 2013 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban CSĐCP;
- Lưu VT, CCVC (05 bản).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thái Bình

 


Tên đơn vị:

Mẫu số 1 - BNV

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
THUỘC THẨM QUYỀN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BỔ NHIỆM ĐẾN TUỔI NGHỈ HƯU NĂM 2014

(Kèm theo Công văn số 2850/BNV-CCVC ngày 12/8/2013 của Bộ Nội vụ)

TT

Họ và tên

Nữ

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ, đơn vị đang công tác

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Dự kiến nghỉ hưu vào ngày, tháng, năm nào

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Tên đơn vị:

Mẫu số 2 - BNV

DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
THUỘC THẨM QUYỀN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BỔ NHIỆM ĐẾN TUỔI NGHỈ HƯU NĂM 2014

(Kèm theo Công văn số 2850/BNV-CCVC ngày 12/8/2013 của Bộ Nội vụ)

TT

Họ và tên

Nữ

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ, đơn vị đang công tác

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Dự kiến nghỉ hưu vào ngày, tháng, năm nào

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Tên đơn vị:

Mẫu số 3 - BNV

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
ĐƯỢC THỦ TƯỚNG, CHÍNH PHỦ CHO PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN CÔNG TÁC

(Kèm theo Công văn số 2850/BNV-CCVC ngày 12/8/2013 của Bộ Nội vụ)

TT

Họ và tên

Nữ

Ngày, tháng, năm sinh

Được kéo dài thời gian công tác nhưng vẫn giữ chức vụ lãnh đạo (ghi rõ chức vụ đang giữ)

Được kéo dài thời gian công tác nhưng không giữ chức vụ lãnh đạo

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Được kéo dài thời gian công tác đến ngày, tháng, năm nào

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2850/BNV-CCVC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ   Người ký: Nguyễn Thái Bình
Ngày ban hành: 12/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2850/BNV-CCVC

259

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204239