• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

 

Công văn 2857/BKHĐT-TH năm 2018 về báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về đầu tư công do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 2857/BKHĐT-TH
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2857/BKHĐT-TH
V/v báo cáo khó khăn, vướng mc trong quá trình thực thi pháp luật về đầu tư công

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
.

Thực hiện chđạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 552/TTg-KTTH ngày 24 tháng 4 năm 2018 về việc báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về đầu tư công; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2018; tiến độ giải ngân của các dự án, trong đó tập trung vào các dự án có tiến độ giải ngân chậm, nguyên nhân cụ thể; đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung về mặt thể chế và giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đề nghị Quý Cơ quan khẩn trương báo cáo các nội dung theo yêu cầu tại văn bản nêu trên, gi Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản và qua thư điện tử thdautucong@mpi.gov.vn trước ngày 10 tháng 5 năm 2018.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào thời điểm nhận văn bản theo dấu công văn đến Bộ và thời điểm nhận thư điện tử đến thời hạn nêu trên để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ theo quy định.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (đ
b/c TTgCP và PTTg Vương Đình Huệ);
- Bộ K
H&ĐT: Lãnh đạo Bộ; các đơn vị liên quan (d/s kèm theo);
- Sở KH&ĐT các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
-Lưu VT, Vụ TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Mạnh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2857/BKHĐT-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Lê Quang Mạnh
Ngày ban hành: 07/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2857/BKHĐT-TH

303

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381821