• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2865/CT-TTHT năm 2015 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 2865/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2865/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi: VPĐD Marubeni Textile Asia Pacific Ltd
Địa chỉ:
Lầu 12, 115 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0304636855

 

Trả lời văn thư ngày 05/03/2015 của Văn Phòng về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm đ.4 Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quy định về các khoản thu nhập chịu thuế:

“đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

...

đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

đ.4.3) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài. ”

Căn cứ Khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về Luật quản lý thuế quy định chung về khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

“a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).

...”

Trường hợp theo trình bày, Công ty có xác định và kê khai không chính xác phần thu nhập chịu thuế đối với phụ cấp công tác phí cho người lao động thì Công ty lập hồ sơ kê khai điều chỉnh bổ sung theo hướng dẫn tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC. Đối với mức phụ cấp đi lại theo tháng cho nhân viên được chỉ định làm xa nhà trong thời gian dài ngày thì phải tính toàn bộ vào thu nhập chịu thuế tiền lương, tiền công để tính thuế TNCN theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Văn phòng biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. TNCN;
- P. PC;
- Lưu: VT, TTHT.
557-2087141 Dương

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

 Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2865/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 02/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2865/CT-TTHT

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278809