• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 2887/VPCP-KTN năm 2015 về đề án tăng cường biên chế, thiết bị cho lực lượng thanh tra giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2887/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2887/VPCP-KTN
V/v Đề án tăng cường biên chế, thiết bị cho lực lượng thanh tra giao thông vận tải

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 1625/BGTVT-TTr ngày 04 tháng 02 năm 2015 về việc gia hạn thời gian thực hiện Đề án “Tăng cường biên chế, thiết bị cho lực lượng thanh tra giao thông vận tải” (Đề án) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản s 1250/BKHĐT-KCHTĐT ngày 09 tháng 3 năm 2015), Tài chính (văn bản số 3634/BTC-ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2015), Nội vụ (văn bản số 1016/BNV-TCBC ngày 09 tháng 3 năm 2015), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Đề án đến hết năm 2018. Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, thực hiện việc không tăng biên chế đối với lực lượng thanh tra giao thông vận tải theo quy định tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ.

2. Đồng ý sử dụng kinh phí thuộc Dự án số 3 phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ thanh tra, thanh tra viên, thanh tra viên chính trong khuôn khổ Đề án đối với toàn bộ lực lượng thanh tra giao thông vận tải (bao gồm cả ở Trung ương và địa phương).

3. Giao Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải cân đối, bố trí vốn trong dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện Đề án theo quy định Luật ngân sách nhà nước và Luật đầu tư công.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Th tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, HC, TCCV, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2887/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 24/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2887/VPCP-KTN

176

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272582