• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật phí và lệ phí

 

Công văn 2898/VPCP-CN năm 2020 dự thảo Quyết định về thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2898/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2898/VPCP-CN
V/v Dự thảo Quyết định về thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải
- Bộ Tư pháp.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 3061/TTr-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2020 về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng (Quyết định), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải khẩn trương phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan có liên quan (các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ...), hoàn chỉnh dự thảo Quyết định nêu trên; phối hợp với Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: CA, QP, KHĐT, TC, TTTT, KHCN;
- Ngân hàng NNVN;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2898/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 14/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2898/VPCP-CN

254

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440003