• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 29/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 29/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

Trả lời công văn số 3015/CT-THNVDT ngày 24/08/2018 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

"Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

…"

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư như sau:

"3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ trường hợp hướng dẫn tại Điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh, thành ph, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện, số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

…"

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Grand được thuê đất tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến hàng nông, lâm sản, thực phẩm xuất khẩu và trung tâm thương mại dịch vụ (nay là dự án Khu dịch vụ thương mại và chế biến nông, lâm sản); và được giao đất để làm đường vận chuyển dùng chung, sau khi thi công xong công trình Công ty có trách nhiệm bàn giao lại diện tích đất và công trình cho UBND xã Thanh Hà để quản lý và đưa vào sử dụng chung; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến tại văn bản số 1197/SKHĐT-HTĐT ngày 24/08/2018 về việc công trình đường vận chuyển dùng chung là một hạng mục công trình thuộc dự án xây dựng Khu thương mại dịch vụ và chế biến nông, lâm sản của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Grand thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý theo quan điểm 2 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam tại công văn số 3015/CT-THNVDT ngày 24/08/2018.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Hà Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ph
ó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- C
ác Vụ: PC, KK-TCT;
- Website TCT;
- Lưu VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 29/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 03/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 29/TCT-CS

200

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407270