• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

Văn bản pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ

 

Công văn 291/TCT-KK năm 2016 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với nguồn vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 291/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 291/TCT-KK
V/v khấu trừ thuế GTGT đối với nguồn vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Yên Bái

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3008/CT-KTT ngày 04/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Yên Bái về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với xây dựng công trình đảm bảo giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Về việc này, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ các quy định tại Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ:

+ Điều 2 quy định về một số Khoản chi mang tính chất đầu tư từ Quỹ bảo trì đường bộ thuộc nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư.

+ Khoản 3 (c) Điều 6 quy định về tạm ứng, thanh toán của Kho bạc Nhà nước:

“Kim soát chi của Kho bạc Nhà nước: Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch kiểm tra các căn cứ nêu tại Điểm b Khoản 3 Điều này, thực hiện kiểm soát các Khoản chi từ Quỹ trước khi tạm ứng, thanh toán theo đề nghị của Thủ trưởng đơn vị được giao quản lý kinh phí theo quy định hiện hành, cụ thể:

Đối với nhiệm vụ chi có tính cht thường xuyên việc tạm ứng và thanh toán thực hiện theo quy định tại Thông tư s 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các Khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Đối với Khoản chi có tính chất đầu tư việc tạm ứng và thanh toán thực hiện theo quy định tại Thông tư s 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính quy định v quản lý, thanh toán vn đầu tư và vn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đi, bổ sung (nếu có)”.

- Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1 công văn số 5406/BTC-TCT ngày 23/4/2015 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư s 119/2014/TT-BTC: "Kho bạc Nhà nước không thực hiện khu trừ thuế GTGT đối với trường hợp: Các Khoản chi phí đầu tư xây dựng của các công trình cải tạo, sửa chữa, đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản...”.

Căn cứ các quy định trên: Các công trình sửa chữa, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái được thanh toán bằng nguồn vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ không thuộc đối tượng khấu trừ 2% thuế GTGT khi thực hiện thanh toán vốn tại Kho bạc Nhà nước.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Yên Bái được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Kho bạc Nhà nước;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Đại Trí

 

Điều 2. Nội dung chi của Quỹ bảo trì đường bộ

1. Chi bảo dưỡng thường xuyên.

2. Chi sửa chữa định kỳ (gồm: sửa chữa lớn, sửa chữa vừa) đường bộ.

3. Chi sửa chữa đột xuất (khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão hoặc các nguyên nhân bất thường khác để đảm bảo giao thông và an toàn giao thông).

4. Chi quản lý công trình đường bộ do các tổ chức cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích quản lý bảo trì đường bộ thực hiện.

5. Chi hoạt động các Trạm kiểm tra tải trọng xe, gồm: Chi phí hoạt động thường xuyên, chi không thường xuyên (mua sắm, sửa chữa thiết bị; sửa chữa, nâng cấp nhà trạm).

6. Chi bù hoạt động của các bến phà, cầu phao trong trường hợp số thu không đủ bù đắp chi hoạt động.

7. Chi hoạt động của các Văn phòng Khu quản lý đường bộ, bao gồm: Chi theo định mức biên chế được giao, chi hoạt động đặc thù và các khoản chi không thường xuyên.

8. Chi hoạt động của Văn phòng Quỹ; bao gồm: Chi theo định mức (đối với biên chế được giao thực hiện nhiệm vụ chuyên trách) và các khoản chi khác đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ, Văn phòng Quỹ.

9. Chi khác liên quan đến công tác quản lý, bảo trì công trình đường bộ do Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 6. Tạm ứng, thanh toán kinh phí
...

3. Quy định về tạm ứng, thanh toán của Kho bạc Nhà nước
...

c) Kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước: Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch kiểm tra các căn cứ nêu tại điểm b khoản 3 Điều này, thực hiện kiểm soát các khoản chi từ Quỹ trước khi tạm ứng, thanh toán theo đề nghị của Thủ trưởng đơn vị được giao quản lý kinh phí theo quy định hiện hành, cụ thể:

Đối với nhiệm vụ chi có tính chất thường xuyên việc tạm ứng và thanh toán thực hiện theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Đối với khoản chi có tính chất đầu tư việc tạm ứng và thanh toán thực hiện theo quy định tại Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 291/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 21/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 291/TCT-KK

2.498

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
301750