• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý trang thiết bị y tế


 

Công văn 2922/BYT-BH năm 2020 thực hiện Quyết định 2178/QĐ-BYT về bổ sung mã vật tư y tế dùng chung do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 2922/BYT-BH
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2922/BYT-BH
V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 2178/QĐ-BYT ngày 27/5/2020 của Bộ Y tế

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ, ngành.
(Sau đây gọi chung là các đơn vị)

Ngày 27/5/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2178/QĐ-BYT bổ sung mã vật tư y tế dùng chung, gồm 1.237 (Một ngàn hai trăm ba mươi bảy) mã vật tư y tế, và 17 (Mười bảy) mã hãng sản xuất vật tư y tế vào Phụ lục 08 (Danh mục mã vật tư y tế) ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Bộ mã danh mục dùng chung (DMDC) áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) và thanh toán bảo hiểm y tế (Sau đây viết tắt là Quyết định 2178). Để việc triển khai thực hiện Quyết định 2178 được thống nhất trong toàn quốc, đảm bảo việc kết nối, liên thông dữ liệu từ cơ sở KBCB với Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT của cơ quan bảo hiểm xã hội (Sau đây viết tắt là Cổng tiếp nhận) được đầy đủ, thuận lợi, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số việc sau:

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuyển ngay Quyết định 2178 đến các cơ sở KBCB trên địa bàn để biết và thực hiện kịp thời. Các danh mục dùng chung đối với các vật tư y tế ban hành kèm theo Quyết định 2178 được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế, tại địa chỉ: https://moh.gov.vn.

2. Các cơ sở KBCB thực hiện ngay việc gửi dữ liệu danh mục dùng chung ban hành kèm theo Quyết định 2178 cho cơ quan bảo hiểm xã hội qua Cổng tiếp nhận để cập nhật, ánh xạ các mã vật tư y tế bổ sung, làm căn cứ giám định, thanh toán BHYT. Các mã danh mục dùng chung ban hành kèm theo Quyết định 2178 được áp dụng kể từ ngày các quyết định về kết quả đấu thầu mua sắm vật tư y tế có hiệu lực thi hành.

3. Danh mục mã vật tư y tế dùng chung ban hành kèm theo Quyết định 2178 là một phần của Bộ mã DMDC phiên bản số 6 ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT. Khi Bộ Y tế ban hành Bộ mã DMDC phiên bản số 7 sẽ tổng hợp và cập nhật đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị liên quan trong việc tra cứu và khai thác sử dụng.

Trường hợp vật tư y tế chưa có mã trong Bộ mã DMDC do Bộ Y tế ban hành, các đơn vị sử dụng nguyên tắc mã hoá vật tư y tế quy định tại Điều 2 Quyết định 2178 để thực hiện mã hoá tạm thời, làm cơ sở trích chuyển dữ liệu điện tử giữa cơ sở KBCB với cơ quan bảo hiểm xã hội; đồng thời tổng hợp gửi về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế) để ban hành bổ sung vào Bộ mã DMDC.

Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị kịp thời nghiên cứu tổ chức thực hiện, đồng thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế) để được xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Thanh Long (để b/c);
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- BHXH Việt Nam;
- Trung tâm MSTT (để biết và p/h);
- Vụ TTB&CTYT (để biết và p/h);
- Vu trưởng Vụ BHYT (để b/c);
- Hiệp hội BV tư nhân;
- Lưu: VT, BH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM Y TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đ
ặng Hồng Nam

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2922/BYT-BH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Đặng Hồng Nam
Ngày ban hành: 28/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2922/BYT-BH
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444607