• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Khu công nghiệp khu chế xuất và khu kinh tế


 

Công văn 2934/VPCP-CN năm 2020 về kế hoạch triển khai hoạt động liên quan đến Hội nghị tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế ở Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2934/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2934/VPCP-CN
V/v kế hoạch triển khai các hoạt động liên quan đến Hội nghị tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế ở Việt Nam

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đu tư


Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1902/BKHĐT-QLKKT ngày 24 tháng 3 năm 2020 về kế hoạch triển khai các hoạt động liên quan đến Hội nghị tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế ở Việt Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên về kế hoạch triển khai các hoạt động liên quan đến Hội nghị tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế ở Việt Nam, Hội nghị sẽ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với các địa phương vào tháng 11 năm 2020 tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ; các tỉnh thành phố trực thuộc TW tổ chức tại 63 điểm cầu của địa phương.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, chương trình, rà soát báo cáo tham luận để phục vụ cho báo cáo tổng kết tại Hội nghị trong đó cần tập trung đánh giá kết quả được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, xây dựng quan điểm, mục tiêu, đề xuất mô hình, định hướng chính sách của Việt Nam về phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trong giai đoạn tới, đồng thời chuẩn bị tốt công tác hậu cần, đảm bảo việc tổ chức Hội nghị thiết thực, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Nội vụ; Giao thông Vận tải; Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Lao động - Thương binh và Xã hội; Quốc phòng; Công an; Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các vụ: KTTH, NN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (02), Khanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2934/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 14/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2934/VPCP-CN

110

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440273