• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Quản lý và sử dụng con dấu

 

Công văn 2936/BXD-HĐXD năm 2014 giải đáp vướng mắc về quản lý và sử dụng con dấu do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2936/BXD-HĐXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2936 /BXD-HĐXD
V/v Giải đáp vướng mắc về việc quản lý và sử dụng con dấu.

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng.

Bộ Xây dựng đã nhận Công văn số 1119/SNN-QLXDCT ngày 24/10/2014 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng về việc quản lý và sử dụng con dấu thẩm định, thẩm tra trong quá trình thẩm định, thẩm tra hồ sơ thiết kế xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc sử dụng dấu thẩm tra và mẫu dấu thẩm tra được quy định tại Khoản 4 Điều 4 và Phụ lục 3 Thông tư 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình. Quản lý con dấu sẽ do cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn trực tiếp thẩm tra thiết kế tự quản lý con dấu của mình. Đối với công tác thẩm định thiết kế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng chỉ cần gửi kết quả thẩm định bằng văn bản tới cơ quan, tổ chức chủ trì thẩm định để tổng hợp báo cáo người quyết định đầu tư.

Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng được quy định tại Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở XD TP Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, HĐXD (NVV - 4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Điều 4. Nội dung thẩm tra thiết kế xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng

...

4. Cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn trực tiếp thẩm tra thiết kế có trách nhiệm tổng hợp, lập thông báo kết quả thẩm tra thiết kế theo quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này và đóng dấu vào các bản vẽ thiết kế đã được thẩm tra. Mẫu dấu thẩm tra thiết kế theo quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này. Trong kết quả thẩm tra cần nêu rõ những nội dung chưa đạt yêu cầu cần phải sửa đổi để trình thẩm tra lại (nếu có) trước khi cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ thẩm tra đóng dấu thẩm tra vào hồ sơ để lưu trữ.

Cơ quan chuyên môn về xây dựng có thông báo về kết quả thẩm tra của tổ chức tư vấn bằng văn bản theo quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư này để chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo.

Chủ đầu tư xây dựng công trình và nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ thiết kế xây dựng công trình theo kết quả thẩm tra và ý kiến của cơ quan chuyên môn về xây dựng trước khi quyết định phê duyệt thiết kế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2936/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 13/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2936/BXD-HĐXD
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
257770