• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

 

Công văn 2938/BTP-ĐKGDBĐ năm 2014 thực hiện Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-NHNN-BXH-BTP-BTNMT về hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Công văn 2938/BTP-ĐKGDBĐ
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2938/BTP-ĐKGDBĐ
V/v triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXH-BTP-BTNMT

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 25 tháng 4 năm 2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT). Thông tư liên tịch nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2014. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, theo phản ánh của các tổ chức tín dụng thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (theo Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP là Văn phòng đăng ký đất đai), tổ chức hành nghề công chứng tại một số địa phương vẫn chưa thực hiện các quy định về thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT. Do vậy, nhằm kịp thời giải quyết yêu cầu hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, với chức năng giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Ủy ban thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ; tổ chức tập huấn, tuyên truyền, giới thiệu các quy định về thế chấp, công chứng hợp đồng thế chấp và đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai cho đối tượng là các Văn phòng đăng ký đất đai, các tổ chức hành nghề công chứng, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các tổ chức tín dụng và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan.

2. Chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời hướng dẫn tổ chức hành nghề công chứng, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện công chứng hợp đồng thế chấp, đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP- BTNMT.

3. Chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện các quy định về thế chấp, công chứng và đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT .

4. Chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định kỳ tổ chức họp giao ban với các Văn phòng đăng ký đất đai, tổ chức hành nghề công chứng, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, tổ chức tín dụng để kịp thời phát hiện, tổng hợp, tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện việc thế chấp, công chứng và đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai.

Trên đây là một số nội dung cần thực hiện nhằm triển khai hiệu quả các quy định của Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT , Bộ Tư pháp đề nghị Quý Ủy ban quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Ủy ban./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (để biết);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để biết);
- Bộ Xây dựng (để biết);
- Cục Bổ trợ tư pháp (để biết);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Lưu: VT, Cục ĐKQGGDBĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2938/BTP-ĐKGDBĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành: 02/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2938/BTP-ĐKGDBĐ

225

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240134