• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 2942/BXD-VLXD năm 2015 về xuất khẩu cát nhiễm mặn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển khoáng sản Duy Tân do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2942/BXD-VLXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 2942/BXD-VLXD
V/v: xuất khẩu cát nhiễm mặn của Công ty TNHH Phát triển khoáng sản Duy Tân

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Phát triển khoáng sản Duy Tân

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 4622/UBND-TN ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị, công văn số 141/TTr-DT ngày 25/11/2015 của Công ty TNHH Phát triển khoáng sản Duy Tân đề nghị gia hạn thời gian hướng dẫn Công ty Phát triển khoáng sản Duy Tân xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án xã hội hóa nạo vét đoạn luồng phao từ P4B đến cảng Cửa Việt và khu neo đậu chuyển tải, vũng quay tàu, luồng công vụ kết hợp tận thu sản phẩm bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước và Dự án nạo vét khơi thông luồng lạch và tận thu cát nhiễm mặn tại cửa sông Cửa Tùng thuộc huyện Vĩnh Linh và huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng đã có văn bản số 264/BXD-VLXD ngày 09/02/2015 hướng dẫn việc Công ty TNHH Phát triển khoáng sản Duy Tân xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án xã hội hóa nạo vét đoạn luồng phao từ P4B đến cảng Cửa Việt và khu neo đậu chuyển tải, vũng quay tàu, luồng công vụ kết hợp tận thu sản phẩm bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước với khối lượng tối đa 350.000m3 (Ba trăm năm mươi nghìn mét khối) trong khoảng thời gian từ 09/2/2015 đến ngày 31/12/2015 và văn bản số 567/BXD-VLXD ngày 23/3/2015 hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét khơi thông luồng lạch và tận thu cát nhiễm mặn tại cửa sông Cửa Tùng thuộc huyện Vĩnh Linh và huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị với khối lượng tối đa 200.000 m3 (Hai trăm nghìn mét khối) trong khoảng thời gian từ 23/3/2015 đến ngày 31/12/2015. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và gió mùa Đông Bắc, nên việc nạo vét luồng lạch, tận thu cát nhiễm mặn xuất khẩu của doanh nghiệp chưa triển khai được.

Trên cơ sở báo cáo và kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Trị và doanh nghiệp về việc được thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ các Dự án nêu trên, nhằm đảm bảo mục tiêu thông luồng, tàu thuyền đi lại thuận tiện, Bộ Xây dựng thống nhất gia hạn việc Công ty TNHH Phát triển khoáng sản Duy Tân làm thủ tục xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ 02 Dự án nêu trên trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 30/9/2016, cụ thể như sau:

- Xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án xã hội hóa nạo vét đoạn luồng từ phao P4B đến cảng Cửa Việt và khu neo đậu chuyển tải, vũng quay tàu, luồng công vụ với khối lượng đã được hướng dẫn nhưng chưa thực hiện là 350.000m3 (Ba trăm năm mươi nghìn mét khối).

- Xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét khơi thông luồng lạch và tận thu cát nhiễm mặn tại cửa sông Cửa Tùng thuộc huyện Vĩnh Linh và huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị với khối lượng đã được hướng dẫn nhưng chưa thực hiện là 200.000 m3 (Hai trăm nghìn mét khối).

Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của Công ty, sự giám sát và đề xuất của cơ quan liên quan, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến bằng văn bản về khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án để xuất khẩu trong thời gian tiếp theo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án xã hội hóa nạo vét đoạn luồng phao P4B đến cảng Cửa Việt và khu neo đậu chuyển tải, vũng quay tàu, luồng công vụ kết hợp tận thu sản phẩm bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước và Dự án nạo vét khơi thông luồng lạch và tận thu cát nhiễm mặn tại cửa sông Cửa Tùng thuộc huyện Vĩnh Linh và huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị do Công ty TNHH Phát triển khoáng sản Duy Tân thực hiện. Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND tỉnh Quảng Trị;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Đức Duy

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2942/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Đỗ Đức Duy
Ngày ban hành: 17/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2942/BXD-VLXD

2.401

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
299039