• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 2951/VPCP-NN năm 2018 tổ chức Hội nghị bàn về giải pháp thúc đẩy tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2951/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2951/VPCP-NN
V/v tổ chức Hội nghị

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trưng.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 872/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28 tháng 02 năm 2018 tổ chức Hội nghị bàn về giải pháp thúc đẩy tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc tổ chức Hội nghị như đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung Hội nghị, trong đó tập trung vào một số nội dung như sau:

- Đánh giá thực trạng, nhu cầu thực tiễn, kinh nghiệm và sự cần thiết phải tích tụ, tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội; xác định rõ các khó khăn, vướng mắc, các bất cập chủ yếu trong quá trình thực hiện tích tụ, tập trung đất đai;

- Phân tích, đánh giá tác động của việc thực hiện chính sách hiện hành và thực tế việc triển khai tích tụ, tập trung đất đai của các địa phương đến các vấn đề kinh tế - xã hội, môi trường.

- Đề xuất các giải pháp tháo gỡ về cơ chế, chính sách, cách thức tổ chức thực hiện…; xác định các nhiệm vụ cần phải tiến hành, cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện, thẩm quyền và lộ trình thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Ban Kinh tế Trung ương;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông th
ôn;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT; Các Vụ: PL, CN, KTTH;
- Lưu: VT, NN (2) Th.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2951/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 30/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2951/VPCP-NN

444

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378589