• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2954/BNN-TCCB năm 2014 rà soát chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp có tên trong Quyết định 999/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 2954/BNN-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2954/BNN-TCCB
V/v. rà soát chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp có tên trong Quyết định 999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Viện Quy hoạch Thủy lợi;
- Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam;
- Viện Điều tra, Quy hoạch rừng;
- Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản.

Ngày 19/6/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 999/QĐ-TTg về Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Quyết định 999/QĐ-TTg) thay thế Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 15/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Để phù hợp với quy định tại Quyết định số 999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị:

1. Đề xuất sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị để trình Bộ trưởng xem xét, quyết định theo quy định. Hồ sơ gồm:

a) Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.

b) Bảng so sánh về đề xuất sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức (trong đó nêu rõ cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn theo mẫu tại Phụ lục kèm theo).

c) Thời hạn gửi văn bản: trước ngày 05/7/2014.

2. Tiếp tục thực hiện các Quyết định của Tổng cục trưởng các Tổng cục: Thủy lợi, Lâm nghiệp và Thủy sản về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị đến khi Bộ trưởng ban hành Quyết định mới theo quy định tại Quyết định 999/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ.

Văn bản của các đơn vị gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Minh Nhạn

 

PHỤ LỤC

ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH …………………….
(Ban hành kèm theo Văn bản số 2954/BNN-TCCB ngày 23/6/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề xuất chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp có tên Quyết định 999/QĐ-TTg)

Quyết định số.

Đề xuất sửa đổi

Cơ sở đề xuất sửa đổi

Ví dụ: đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 01&75 của Chính phủ

Điều 1. Vị trí chức năng:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước các ngành, lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Điều 1. Vị trí chức năng:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước các ngành, lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Giữ nguyên Điều 1 của Nghị định 01; phù hợp với Điều 2 Nghị định 36/2012/NĐ-CP .

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

 

1. Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Bộ đã được phê duyệt và các dự án, đề án theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

1. Trình Chính phủ các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Bộ đã được phê duyệt và các nghị quyết, dự án, đề án theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chuyển cụm từ “Nghị quyết” trước cụm từ “Nghị định” trong chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Bộ sang trước cụm từ “Dự án, đề án theo phân công,...” để phù hợp với Điều 2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 36/2012/NĐ-CP .

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2954/BNN-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 23/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2954/BNN-TCCB

194

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236984