• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Công văn 297/BXD-VLXD năm 2018 về hướng dẫn việc thực hiện QCVN 16:2017/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 297/BXD-VLXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 297/BXD-VLXD
V/v hướng dẫn việc thực hiện QCVN 16:2017/BXD

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giám định khử trùng Vietnamcontrol

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 01/VNC-CV.17 ngày 08/01/2018 của Công ty Cổ phần Giám định khử trùng Vietnamcontrol đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn việc thực hiện QCVN 16:2017/BXD. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2017/BXD được ban hành ngày 29/9/2017, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2018. Như vậy, từ khi Thông tư được ban hành đến khi có hiệu lực thi hành là 03 tháng, thời gian trên đủ để các đơn vị liên quan nghiên cứu và chuẩn bị các nội dung để thi hành.

Các lô hàng vật liệu xây dựng cập cảng trước ngày 01/01/2018 nhưng làm chứng nhận hợp quy sau ngày 31/12/2017 thì việc chứng nhận hợp quy cho lô hàng đó được thực hiện theo QCVN 16:2017/BXD.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Xây dựng về việc thực hiện QCVN 16:2017/BXD, làm cơ sở để các cơ quan liên quan căn cứ thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ KHCN&MT;
- Lưu VT,
VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 297/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 09/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 297/BXD-VLXD

108

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375614