• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

 

Công văn 298/BHXH-KTTN năm 2018 về thanh tra đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 298/BHXH-KTTN
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 298/BHXH-KTTN
V/v thanh tra đơn vị nợ BHXH, BHYT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Thủ Trưởng các đơn vị sử dụng lao động.

Thực hiện Quyết định số 8391/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của Thanh tra Thành phố Hà Nội, trong đó giao Thanh tra Thành phố chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan thanh tra các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thành phố. Tháng 01/2018, Thanh tra Thành phố đã phối hợp với các Sở, ngành tiến hành thanh tra tại 80 đơn vị nợ BHXH, BHYT và có nhiều đơn vị đã nộp đủ số tiền nợ BHXH, BHYT.

Để thực hiện nghiêm túc Quyết định của UBND Thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị đơn vị nộp tiền BHXH, BHYT hàng tháng cho người lao động. Sau ngày 28/2/2018, đơn vị còn nợ BHXH, BHYT, Bảo hiểm xã hội Thành phố lập danh sách đề nghị:

1. Thanh tra Thành phố ban hành Quyết định Thanh tra các đơn vị nợ BHXH, BHYT và xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

2. Liên ngành Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động Thành phố, Công an Thành phố, BHXH Thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra tại đơn vị.

3. Thực hiện nghiêm Điều 216 của Bộ Luật hình sự quy định “Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động”, BHXH Thành phố tổng hợp những đơn vị vi phạm chuyển Công an Thành phố xử lý theo quy định của pháp luật.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị đơn vị thực hiện việc thu nộp BHXH, BHYT theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc BHXH TP (để b/c);
- Các PGĐ BHXH TP (để chỉ đạo);
- Các phòng: QLT, KTTN, TTKT (để t/h);
- BHXH Q, H, TX (để t/h);
- Lưu: VP, KTTN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đàm Thị Hòa

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 298/BHXH-KTTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội   Người ký: Đàm Thị Hòa
Ngày ban hành: 02/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 298/BHXH-KTTN

322

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375658