• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 29841/CT-HTr năm 2015 thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ hải quan, dịch vụ giao nhận hàng hóa cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 29841/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29841/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: CN Công ty Liên doanh TNHH NIPPON EXPRESS (VN) tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 17 Tháp Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
MST: 0302065148-001

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 81/2015-CV-NEVN đề ngày 04/5/2015 của Chi nhánh Công ty Liên doanh TNHH NIPPON EXPRESS (Việt Nam) tại Hà Nội (sau đây gọi là Công ty) hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ hải quan, dịch vụ giao nhận hàng hóa cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất.

Ngày 27/4/2015, Cục Thuế TP Hà Nội có công văn số 23438/CT-HTr hướng dẫn: “Trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hải quan, dịch vụ giao nhận hàng hóa cho Công ty TNHH Microsoft Mobile (Việt Nam), là doanh nghiệp chế xuất, các dịch vụ được thực hiện trong nhà máy của Công ty TNHH Microsoft Mobile (Việt Nam) thì các dịch vụ này được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0% nếu không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên. Công ty có trách nhiệm lập hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH Microsoft Mobile (Việt Nam) theo quy định”.

Căn cứ tiết b khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%:

“b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;”

Căn cứ quy định trên và theo trình bày của Công ty, trường hợp Công ty (thay mặt các chi nhánh trên toàn thế giới của Nippon Express) ký hợp đồng cung cấp dịch vụ Hải quan với Tập đoàn Microsoft (thay mặt các chi nhánh của Microsoft trên toàn thế giới), trên cơ sở đó Công ty thực hiện cung cấp dịch vụ khai báo hải quan, dịch vụ giao nhận hàng hóa cho Công ty Microsoft Mobile OY Phần Lan, các dịch vụ được thực hiện trong nhà máy của Công ty TNHH Microsoft Mobile Việt Nam (trong khu chế xuất), nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại tiết b khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên thì các dịch vụ này được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0% theo quy định.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 29841/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 21/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 29841/CT-HTr

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286190