• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Ban cán sự Đảng


 

Công văn 2990/VPCP-NN năm 2018 về ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư về Tờ trình của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2990/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2990/VPCP-NN
V/v ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư về Tờ trình của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 6110-CV/VPTW ngày 09 tháng 3 năm 2018 thông báo ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư về Tờ trình của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và các cơ quan có liên quan tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, báo cáo Bộ Chính trị như ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư nêu tại Công văn trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Ban Bí thư;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: KHĐT, TC, NN&PTNT, GTVT, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, KGVX, TH, QHĐP; TGĐ Cổng TTĐTCP;
- VPBCSĐCP;
- Lưu: VT, NN (3b).NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2990/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 02/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2990/VPCP-NN

356

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378842