• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2999/BNN-TCCB năm 2014 rà soát chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp có tên trong Quyết định 999/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 2999/BNN-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2999/BNN-TCCB
V/v: rà soát chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp có tên trong Quyết định 999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Viện Nghiên cứu Hải sản;
- Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I;
- Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II;
- Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III;
- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia;
- Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Ngày 19/6/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 999/QĐ-TTg về Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Quyết định 999/QĐ-TTg) thay thế Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 15/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Để phù hợp với quy định tại Quyết định số 999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị:

1. Đề xuất sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị trình Bộ trưởng xem xét, quyết định theo quy định. Hồ sơ gồm:

a) Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức;

b) Bảng so sánh về đề xuất sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức (trong đó nêu rõ cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn theo mẫu tại Phụ lục kèm theo);

c) Thời hạn gửi văn bản: trước ngày 05/7/2014.

2. Tiếp tục thực hiện các Quyết định của Bộ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị đến khi Bộ trưởng ban hành Quyết định mới theo quy định tại Quyết định 999/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ.

Văn bản của các đơn vị gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB (16 Bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Minh Nhạn

 

PHỤ LỤC

ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH …………………….
(Ban hành kèm theo Văn bản số 2999/BNN-TCCB ngày 24/6/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề xuất chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp có tên Quyết định 999/QĐ-TTg)

Quyết định số……

Đề xuất sửa đổi

Cơ sở đề xuất sửa đổi

Điều 1. Vị trí chức năng:

Điều 1. Vị trí chức năng:

 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

 

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Điều 4. Hiệu lực thi hành

 

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2999/BNN-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 24/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2999/BNN-TCCB

160

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236985