• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 2999/TCT-TNCN năm 2014 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thời gian hưởng ưu đãi ghi trong giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2999/TCT-TNCN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2999/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN đối với thời gian hưởng ưu đãi ghi trong giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 4067/CT-TTHT ngày 24/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về chính sách thuế TNCN. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục thuế tỉnh Quảng Nam là các cá nhân góp vốn vào Công ty CP Bệnh viện Vĩnh Đức không thuộc trường hợp cá nhân đang được hưởng ưu đãi về thuế TNCN từ trước ngày Luật thuế TNCN có hiệu lực thi hành. Do vậy, theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành thì thu nhập mà cá nhân nhận được do góp vốn vào Công ty CP Bệnh viện Vĩnh Đức là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vi Văn Doanh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2999/TCT-TNCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Vi Văn Doanh
Ngày ban hành: 04/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2999/TCT-TNCN

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243402